Nhg Palliatieve Zorg  thumbnail

Nhg Palliatieve Zorg

Published Apr 25, 24
7 min read


Mensen maken hierdoor het einde van hun leven niet bewust mee (ethische dilemma's palliatieve zorg). Tijdens de sedatie wordt over het algemeen afgezien van vocht en voedsel omdat dat niet meer zinvol is. Deze manier van levensbeëindiging is geen euthanasie (opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek) maar men noemt het palliatieve sedatie

Weliswaar hebben medisch-biologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt om veel mensen met een ernstige ziekte of handicap te genezen en om patiënten die toch niet meer kunnen genezen langer en met steeds minder klachten in leven te houden. Maar de dood blijft uiteindelijk onontkoombaar. Volgens de Franse historicus, Philippe Ariès (1914-1984) heeft de secularisatie van de 20ste eeuw het moeilijk gemaakt om lijden en dood nog als iets zinvols te zien.

Na de tweede wereldoorlog wordt de geneeskunde sterk geprofessionaliseerd. Ariès beschrijft de ontwikkelingen als een ‘triomf van de medicalisering’. Alles lijkt op een gegeven moment mogelijk. Op grote schaal vinden er allerlei kunstgrepen plaats waardoor mensen genezen en langer blijven leven (ethische dilemma's palliatieve zorg). In het ziekenhuis waar die kunstgrepen plaatsvinden zijn er mogelijkheden voor reanimatie, pijnbestrijding, beademing, kunstmatige toediening van voeding en vocht en nog veel meer mogelijkheden

Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk om de dood steeds langer uit te stellen, maar op een gegeven moment begint men ook te beseffen dat de dood niet klein te krijgen is en dat men zijn bestaan moet aanvaarden. De dood krijgt wel een andere inhoud. Doodgaan gebeurt niet langer op een enkel moment, maar het sterven verloopt trager en de duur wordt in stukken verdeeld.

Verschil Tussen Palliatieve En Terminale Zorg

Het mysterie verdwijnt. De onoverwinbare dood is een tegenslag die men probeert te verdringen. Een teken van onmacht die de ziekenhuisroutine niet te veel in de war mag brengen - ethische dilemma's palliatieve zorg. Het is wenselijk dat men sterft zonder het zelf te merken, en het is gepast om te sterven zonder dat iemand anders het merkt

Wat wij tegenwoordig een mooie dood noemen, komt volgens Ariès overeen met wat in de Middeleeuwen een verschrikkelijke dood was, ‘de onvoorbereide dood’. Sterven tijdens de 3 J. Koelewijn, ‘Artsen gaan massaal over op pijnbestrijding bij sterven’, NRC, 15 april 2006. ethische dilemma's palliatieve zorg. 6 slaap is de mooiste dood die we ons kunnen wensen en via een medische manoeuvre lijkt tegenwoordig die onvoorbereide, onbewuste dood van vroeger, weer teruggebracht te worden

De verbetering van het stervensproces en de waardigheid van de dood worden belangrijk. De dood gaat men zien als een belangrijke gebeurtenis die bij het leven hoort. Mensen moeten proberen om de dood draaglijk te maken door de natuurlijke waardigheid van de stervende naar voren te halen ofwel door ernstig zieke patiënten te helpen met een gerichte stervensbegeleiding.

4 Sommigen menen dat een verzachting van de dood pas mogelijk is als de medicalisering van de dood wordt teruggedrongen (ethische dilemma's palliatieve zorg). 5 In ons land komt in de jaren zestig de discussie over de medicalisering op gang met de brochure Medische macht en medische ethiek van Jan Hendrik van den Berg

Het boek wordt het begin van de Nederlandse taboedoorbraak van de dood. James Kennedy vindt dat het doorbreken van het taboe op de dood de noodzakelijke maar niet afdoende oorzaak is geweest van de opkomst van de euthanasiebeweging. ethische dilemma's palliatieve zorg. 7 De afschaffing van het taboe op de dood gaf ruimte om over de dood te praten

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

In Engeland had dit bijvoorbeeld tot gevolg dat daar de hospice-beweging van de grond kwam. Alhoewel mensen nu openlijk spreken over de dood en het taboe op de dood in ons land tot het verleden is gaan behoren, vraagt Kennedy zich toch af of de angst voor de dood werkelijk verdwenen is.We moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort omdat de dood onherroepelijk na elk leven komt. Daarom kunnen we praten over doodgaan als het overgaan van een grens van onszelf naar een toestand waar we zelf niet meer bij zijn. Dood-zijn is dan niet meer zo angstig - ethische dilemma's palliatieve zorg. Doodgaan wel

De angst voor het sterven roept ook afkeer op van zaken die te maken hebben met sterven zoals veroudering, ziekte, pijn, afhankelijkheid en aftakeling - ethische dilemma's palliatieve zorg. Die afkeer kan invloed hebben op de ondraaglijkheid van het lijden. Het kan een reden zijn dat patiënten en naasten aan de arts vragen om dit lijden te verlichten, omdat voor velen het langzaam maar zeker bezwijken aan een ziekte een afschuwelijk perspectief is

Hulpverleners zullen zich dan ook steeds moeten afvragen van wie men het lijden wil verlichten: van de patiënt, zijn naasten, zijn hulpverleners of van de maatschappij. 9 Het is van belang dat er discussies op gang komen over een goede dood zodat we ons een mening gaan vormen over waardig sterven.

Quotes Palliatieve Zorg

. Ariès, Het uur van onze dood, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003, p. 585-628 [oorspronkelijke uitgave: L’homme devant la mort, Parijs, 1977] - ethische dilemma's palliatieve zorg. J.H. van den Berg, Medische macht en medische ethiek, Nijkerk, Callenbach, 1969. J. Kennedy, Een weloverwogen dood; Euthanasie in Nederland, Amsterdam, Bert Bakker, 2002, p. 48 Ibid., p. 55

www.provitahumana.nl (mei 2006). 7 misschien ook de problemen van lichamelijke, psychische en spirituele aard verminderen. Toen ik in 2003 op televisie de uitzendingen zag over palliatieve sedatie was mijn eerste reactie er een van verbazing. Hoe kan men mensen in een diepe laatste slaap brengen van enkele dagen tot meer dan een week, zodat ze die laatste levensfase, waarin ze ondraaglijk lijden, niet bewust hoeven mee te maken? Vaak wordt ondraaglijk lijden veroorzaakt door gevoelens van eenzaamheid, spijt, angst, afhankelijkheid en minderwaardigheid.

Mijn bedenkingen over palliatieve sedatie hebben mij geïnspireerd bij het formuleren van mijn onderzoeksvraag - ethische dilemma's palliatieve zorg. Die vraag luidt: ‘Draagt palliatieve sedatie, waarbij een patiënt in de laatste levensfase in een diepe slaap wordt gebracht met als doel ernstig lichamelijk of psychisch lijden te verlichten, bij aan een goede zorg bij het sterven?’ Ik ben mijn onderzoek begonnen met het zoeken in de literatuur naar begrippen, definities en gegevens over palliatieve sedatie

Het bestuderen van het begrippenkader van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) leverde een eye-opener op. Hier valt palliatieve sedatie onder pijn- en symptoomcontrole. Door sedativa proportioneel en adequaat toe te passen kan men de symptomen in voldoende mate onderdrukken (ethische dilemma's palliatieve zorg). Het basisbegrip palliatieve sedatie dat ook door de KNMG-richtlijn gebruikt wordt voor diepe sedatie in de stervensfase wijst op de relatie met de palliatieve zorg

Ik heb me afgevraagd of het doel van palliatieve zorg om kwaliteit van leven te bereiken door psychosociale, fysieke en spirituele ondersteuning te geven, zo maar in de allerlaatste fase afgebroken kan worden door medisch technisch ingrijpen om sedatie toe te kunnen passen (ethische dilemma's palliatieve zorg). Iemand die zich niet meer bewust is van zijn leven lijkt geen kwaliteit van leven meer te hebben

Palliatieve Zorg - Vraagbaak Doesburg

Zo bestond er niet alleen spanning tussen palliatieve zorg en palliatieve therapie, maar was de spanning ook te vinden tussen palliatieve zorg en het marktdenken. Palliatieve zorg werd bovendien in veel publicaties afgeschilderd als de probleemoplosser van alle ellende rond het sterven. Mijn reactie op deze ontdekking was het willen veranderen van mijn onderzoeksvraag.

Mijn referent Jan Jans, docent moraaltheologie, heeft me daarvan weerhouden. Hij stelde voor om eerst de onderzoeksvraag te behandelen van hoofdstuk 4 (ethische dilemma's palliatieve zorg). ‘Past palliatieve sedatie in een ethiek van palliatieve zorg?’ Het werken aan die vraag heeft me weer op het goede spoor gebracht. Palliatieve sedatie kan wèl bijdragen aan een goede stervenszorgOm onderbehandeling van pijn te voorkomen rest ons dikwijls alleen maar het tragische middel van het kunstmatig coma. Als het mogelijk is om het proportioneel toe te passen dan is dat winst. 8 Mijn scriptie bevat de volgende hoofdstukken: In hoofdstuk 1 wil ik aandacht geven aan de belangrijkste begrippen die te maken hebben met zorgverlening bij het sterven.

Dit kan gemakkelijk leiden tot onduidelijkheid in de praktijk en in een gevoelige zaak als zorg en ondersteuning bij het sterven kan dit nare misverstanden tot gevolg hebben (ethische dilemma's palliatieve zorg). Voor een goede stervenszorg is daarom een goede begripsomschrijving van groot belang. In hoofdstuk 2 wil ik aan de hand van de KNMG-richtlijn voor palliatieve sedatie de voorwaarden en de grenzen van palliatieve sedatie beschrijven

Palliatieve ZorgPalliatieve zorg is een zorgmodel voor mensen die niet meer beter kunnen worden en die binnen afzienbare tijd aan hun ziekte zullen overlijden. De bedoeling van deze zorg is om de laatste fase in het leven zo goed mogelijk te laten zijn. ethische dilemma's palliatieve zorg. In hoofdstuk 3 wil ik me verdiepen in de basisprincipes van de palliatieve zorg

Latest Posts

Camera Beveiliging Installatie

Published May 05, 24
4 min read

Waarom Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
5 min read

Laatste Fase Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
6 min read