Richtlijn Palliatieve Zorg  thumbnail

Richtlijn Palliatieve Zorg

Published Apr 28, 24
7 min read

Dementie is een ander verhaal, zegt Vandenbulcke. Maar we moeten er mee leren leven en dementie niet zien als een ramp of bedreiging (arts palliatieve zorg). Hulpbehoevende ouderen zullen langer thuis blijven wonen. De buren van een dementerende man zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken dat ze boodschappen voor hem doen en in de gaten houden of hij niet verdwaalt

Kanker is nu met veertigduizend sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Daarna volgen chronische aandoeningen als COPD, herseninfarct en hersenbloeding, Dementie en Hartfalen . Dat zeggen onderzoekers van NIVEL. Veel meer mensen dan aanvankelijk gedacht, lijden aan hersenschade. Bij meer dan 1 op de 7 mensen van 45 jaar en ouder worden kleine bloedingen in de hersenen geconstateerd, die mogelijk duiden op de ontwikkeling van ouderdomsziektes zoals beroerte en dementie.

Aangezien over deze microbloedingen tot voor kort slechts weinig bekend was, is het totaal aantal mensen met hersenschade dus veel groter dan tot op heden werd gedacht (arts palliatieve zorg). Dit blijkt uit het proefschrift “Beeldvorming van cerebrale microangiopathie in de algemene bevolking” van Mariëlle Poels. Uit eerder onderzoek is bekend dat mensen met hersenschade sneller hun verstandelijke vermogens verliezen

Poels richtte zich in haar onderzoek vooral op microbloedingen. Pas in het laatste decennium is men deze microbloedingen gaan zien als een belangrijke aanduiding van onderliggende vaatschade in de hersenen, die mogelijk kan leiden tot beroerte en dementie. Uit het onderzoek van Poels blijkt dat microbloedingen veelal ongemerkt al veelvuldig voorkomen bij mensen van middelbare leeftijd.Het promotieonderzoek van Marielle Poels maakt deel uit van de Rotterdam Scan Study, een grootschalig en langlopend onderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord naar hersenafwijkingen in de algemene bevolking (arts palliatieve zorg). Doel van de Rotterdam Scan Study is om oorzaken en gevolgen van aan veroudering gerelateerde hersenafwijkingen te onderzoeken om deze in de toekomst mogelijk te kunnen afremmen of zelfs voorkomen

Palliatief Terminale Zorg

Dr. Jolanda van der Velden onderzoekt fouten in het erfelijk materiaal van de hartspier die tot hartfalen leiden. Dr. ir. Jenny van der Steen bestudeert het effect van behandelingen van longontsteking bij mensen met dementie - arts palliatieve zorg. Een Vidi-subsidie is bedoeld om talentvolle, creatieve onderzoekers in staat te stellen een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen

Het onderzoek van fysioloog Jolanda van der Velden richt zich op de zogenaamde "motoreiwitten" van de hartspier. Deze eiwitten zijn verantwoordelijk voor een goede pompfunctie van het hart. arts palliatieve zorg. Fouten in het erfelijk materiaal van de hartspier veranderen de eiwitten, waardoor er hartfalen kan ontstaan. Met het geld van de VIDI-subsidie wil Van der Velden inzicht verschaffen in het proces van eiwitveranderingen bij erfelijke hartziekten

Epidemioloog Jenny van der Steen gebruikt haar VIDI-subsidie voor onderzoek naar de behandelingen van longontsteking bij patiënten met dementie - arts palliatieve zorg. Longontsteking is een veel voorkomende oorzaak van overlijden bij mensen met dementie. Familie en artsen kiezen wat de beste behandeling lijkt, zoals met of zonder antibiotica of morfine. Maar wat is de beste behandeling? Met het onderzoek wil Van der Steen bepalen in hoeverre de verschillende behandelingen het lijden van de patiënten verminderen en de overleving beïnvloeden

Onderzoekers worden hiermee in staat gesteld een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. Mw. Sarah-Anna Hescham, MSc: "Novel insights towards memory restoration" (arts palliatieve zorg). De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Tot op heden is er geen langdurig werkende therapie voor de ziekte van Alzheimer

Een veelbelovende nieuwe therapie die hedendaags wordt onderzocht is diepe hersenstimulatie (DHS). Dit proefschrift beschrijft welke hersenstructuur en stimulatiemodaliteiten de beste resulaten geven met betrekking tot geheugenverbetering en bijwerkingen in een experimenteel diermodel van dementie. Tevens wordt het onderliggende mechanisme van DHS bij geheugenverbetering verduidelijkt. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het optimaliseren van DHS therapie bij patiënten met dementie en kan gezien worden als een kritische stap in de toepassing van neuromodulatie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Casus Palliatieve Zorg

De meeste patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben vooral last van vergeetachtigheid, maar er zijn ook patiënten die juist andere problemen hebben, zoals met taal of bij het plannen - arts palliatieve zorg. Bovendien gaan sommige patiënten vrij geleidelijk achteruit, terwijl bij anderen de achteruitgang snel gaat. Met haar onderzoek toonde Van der Vlies aan dat Alzheimerpatiënten met een genetische risicofactor meer last hebben van geheugenproblemen, terwijl patiënten zonder die risicofactor trager zijn in hun denken en meer moeite hebben met taal en met plannen en organiseren

Dit was vooral zo bij patiënten die geen drager waren van datzelfde risicogen. Daarnaast vond ze dat patiënten die zeer afwijkende waarden van specifieke Alzheimereiwitten hadden, trager waren en slechter presteerden bij geheugentesten en het plannen en organiseren - arts palliatieve zorg. Deze patiënten gingen bovendien sneller achteruit dan patiënten met minder afwijkende waarden

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (arts palliatieve zorg). In Nederland hebben nu al 250.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoen. Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt. Kennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gericht therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan wordenRecent onderzoek wijst uit dat een te hoge of te lage bloeddruk van invloed kan zijn op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Het zogeheten ACE-enzym speelt een belangrijke rol bij de regulering van de bloeddruk. Dit enzym geeft normaal gesproken een verhoging van de bloeddruk. Hadassa Jochemsen onderzocht hoe de bloeddruk en het ACE-enzym samenhingen met schade aan de hersenvaten en met een afname van het hersenvolume.

Daarnaast bekeek ze MRI-scans en hersenvocht van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Met haar onderzoek toonde ze aan dat het ACE-enzym zowel gunstige als ongunstige effecten heeft op de hersenen, afhankelijk van de kenmerken van de patiënt - arts palliatieve zorg. Een bloeddrukverlaging lijkt gunstig voor de hersenen bij patiënten met hart- en vaatziekten die al een hoge bloeddruk hebben

Palliatieve En Terminale Zorg

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 250 - arts palliatieve zorg.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoen. Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt. Kennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gericht therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan worden

Saskia Lesnik Oberstein en dr. Marieke Wermer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben beiden een Vidi-beurs gekregen. Deze prestigieuze subsidies - van maximaal 800.000 euro - worden jaarlijks uitgereikt door wetenschapsfinancier NWO (arts palliatieve zorg). De LUMC-onderzoekers zetten hun beurzen in voor onderzoek naar CADASIL en herseninfarcten. Dr. Lesnik Oberstein van de afdeling Klinische Genetica gaat verder onderzoek doen naar CADASIL

Patiënten met deze aandoening kampen ook vaak met een afnemend denkvermogen vanaf middelbare leeftijd. In de loop der jaren leidt dit tot vaak tot dementie. Onlangs ontdekte de onderzoeksgroep van Lesnik Oberstein dat het stuk DNA dat deze erfelijke vorm van dementie veroorzaakt, onverwacht vaak voorkomt in de samenleving (arts palliatieve zorg). Nu willen zij onderzoeken of deze genafwijking ook de oorzaak is van geheugenproblemen bij mensen die normaal gesproken nooit de diagnose CADASIL krijgen

Wermer van de afdeling Neurologie zet haar subsidie in om de relatie tussen migraine en herseninfarcten nader te onderzoeken. Vrouwen krijgen vaker een herseninfarct dan mannen en herstellen vervolgens slechter - arts palliatieve zorg. Migraine verhoogt het risico op een herseninfarct bij vrouwen. Dat risico wordt nog hoger door andere oorzaken, zoals zwangerschapsvergiftiging en stollingsstoornissen

Ook is zij van plan om bloedvatmodellen te bestuderen. arts palliatieve zorg. Het uiteindelijke doel is om vrouwen op te sporen die een hoog risico op een herseninfarct lopen en om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Aandoeningen als CADASIL zijn complex en komen weinig voor. Het LUMC biedt voor een groot aantal van dit soort zeldzame aandoeningen gespecialiseerde zorg

Palliatieve Zorg Brasschaat

Maar ook vaker voorkomende aandoeningen zoals een herseninfarct, migraine of blaaskanker vragen vaak om een specialistische aanpak en vallen daarom onder onze topreferente zorg. Bron: LUMC Hoe verder het stadium van Alzheimer, hoe slechter de hersendoorbloeding en de samenwerking tussen hersengebieden van een patiënt - arts palliatieve zorg. Maja Binnewijzend onderzocht het ziekteproces dat zich in de hersenen afspeelt bij patiënten met de ziekte van AlzheimerBinnewijzend promoveert 21 maart (arts palliatieve zorg). Ziekten zoals de ziekte van Alzheimer worden gekenmerkt door krimp van de hersenen. Met behulp van een MRI-scan is het mogelijk deze hersenkrimp in beeld te brengen - arts palliatieve zorg. MRI kan echter ook in een eerder stadium gebruikt worden, bijvoorbeeld om slecht functionerende hersencellen in kaart te brengen

Latest Posts

Camera Beveiliging Installatie

Published May 05, 24
4 min read

Waarom Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
5 min read

Laatste Fase Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
6 min read